DisclaimerZřeknutí se odpovědnosti

Tento dokument byl připraven výhradně pro informační účely. Informace zde obsažené, ani tento dokument jako celek v žádném případě nemají být použity coby nabídka ani nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů, včetně cenných papírů vydaných společností Vltava Fund SICAV, Plc (dále jen „fond“). Tento dokument je zamýšlen výhradně pro vzdělávací, ilustrační, komerční a diskusní účely.

Tento dokument může obsahovat informace založené, zčásti nebo zcela, na hypotetických předpokladech, modelech nebo jiných analýzách fondu (které zde nemusí být nutně popsány). Nepředkládáme ani nezaručujeme přiměřenost těchto předpokladů, modelů nebo analýz. Informace obsažené v tomto dokumentu byly shromážděny z různých zdrojů, o kterých je fond přesvědčen, ale nezaručuje, že jsou spolehlivé. Navíc jsou pro přehlednost informace předkládány v podobě souhrnu, nejsou kompletní a neměly by být za takové považovány.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou obsahovat prohlášení, která, pokud nejsou citacemi historických skutečnosti, tvoří „výhledová prohlášení“ ve smyslu platných zahraničních právních předpisů o cenných papírech. Tato prohlášení mohou obsahovat finanční a jiné předpoklady, stejně jako prohlášení o budoucích plánech fondu, cílech nebo hospodářských výsledcích, anebo odhady na tom založené. Jakákoli taková výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a rozborů provedených fondem na základě jeho zkušeností a vnímání historických trendů, současného stavu trhu a očekávaného budoucího vývoje i dalších skutečnosti, které považujeme za daných okolnosti za vhodné. To, zda budou skutečné výsledky a vývoj odpovídat našemu očekávání a předpovědím, však závisí na řadě rizik, předpokladů a nejistých skutečnosti. Při vyhodnocování výhledových prohlášení by měli čtenáři a potenciální investoři především zvažovat různé faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné události anebo výsledky budou zásadně lišit od těch, jež jsou uvedeny v takových výhledových prohlášeních. Pokud platné právní předpisy o cenných papírech nevyžadují jinak, nemáme v úmyslu ani se nezavazujeme aktualizovat či upravovat výhledová prohlášení tak, aby odrážela následně informace, události, výsledky, okolnosti či jiné skutečnosti.

Investoři, kteří uvažují o investicích do cenných papírů vydaných fondem, by měli vyhledat profesionální investiční a právní asistenci a důkladně posoudit memorandum fondu o „private placement“ a ostatní nabídkové dokumenty (souhrnně označované jako „memorandum“). Memorandum je důležité a než se kterákoli osoba/investor rozhodne investovat do kterýchkoli souvisejících cenných papírů, měla by jej celé přečíst, spolu se všemi jeho dodatky. Investor musí založit jakékoli své rozhodnutí o koupi cenných papírů vydaných fondem (kromě profesionálního investičního poradenství, které investorovi poskytla spolehlivá třetí strana) výhradně na základě informací a podmínek obsažených v memorandu. Investoři musí splnit určitá kritéria, aby jim bylo dovoleno upsat se k cenným papírům vydaným fondem.

Investice do cenných papírů vydaných fondem mohou podléhat určitým omezením a právním předpisům v různých jurisdikcích. Kterákoli osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Před úpisem by měli potenciální investoři vyhledat nezávislé odborné poradce, pokud jde o maltské či jakékoli jiné zahraniční právní předpisy týkající se nabývání, držení či zpětný prodej akcii Fondu nebo případné výplaty akcionářům.

Cenné papíry fondu nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném zněni („Zákon z roku 1933“) nebo podle předpisů o cenných papírech kteréhokoli jiného státu. Podle amerického zákona o investičních společnostech z roku 1940 („Zákon z roku 1940“) není fond registrovanou investiční společnosti.

Cenné papíry fondu nesmějí byt nabízeny investorům v České republice v rámci veřejné nabídky, jak se uvádí v § 34 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Investoři, kteří zvažují investování do cenných papírů vydaných fondem, berou na vědomí, že jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům fondu se publikují pouze pro informační účely a netvrdíme ani nezaručujeme, že budoucí ekonomické výsledky fondu budou srovnatelné s historickými. Budoucí ekonomické výsledky fondu nelze předvídat a záleží na faktorech a událostech mimo dosah fondu.

Přestože veškeré informace, včetně údajů o výsledcích, obsažené v tomto dokumentu byly vypracovány v dobré víře, fond nijak neprohlašuje ani nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic v tomto dokumentu spolehlivě neslibuje ani nepodává prohlášení o budoucích výsledcích.

Informace zde obsažené i tento dokument jsou zamýšleny jako přístupné pouze osobám, jimž je poskytl přímo fond, nebo osobám, které jednají jako jejich zákonní zástupci. Fond není odpovědný za jakékoli škody způsobené použitím kterýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu kteroukoli osobou. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě celé investice.

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Premium Banking Centre
475, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera SVR 1011, Malta

nahoru

Vltava fund facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru